Aktuellt, Artikel, Bearbeta, Lärarstöd, Modella, Samarbeta, Skrivregler, Studera exempel, Textstruktur, Texttyper
Leave a comment

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 1)

Hur arbetar du med språk- och skrivutveckling inom olika ämnen? Frågan är angelägen. Lyckas vi bättre utveckla elevernas språkliga förmågor skulle det spegla av sig inom många områden för inlärning. Vi skulle få se framgångar även i andra ämnen än svenska. Till stor del är det ändå språket som bär upp övrig kunskapsinhämtning. Där har skrivandet en viktig ställning.

”…tala för att skriva – skriva för att läsa…”

Det finns mycket som talar för att vi behöver satsa mera tid på skrivandet i skolan. Det gäller naturligtvis för svenska, men även övriga ämnen.  Inte minst inom SO- och NO-ämnena behöver man medvetet och metodiskt arbeta med elevernas språk och skrivande. Samtala för att skriva – Skriva för att läsa och lära. Detta är tänkvärda ord att ha med sig vid planering av olika ämnesområden. Bland annat behövs undervisning i olika textgenrer. Det gäller både läsandet och skrivandet. En av metoderna för att lyckas bra med detta erbjuds via Cirkelmodellen.

Skolans språk är inte något eleverna har med sig hemifrån (inte ens lärarbarn). Det är en av orsakerna till att Lgr-11 betonar elevernas språkutveckling i alla ämnen. Skolverket försöker rikta uppmärksamhet på att alla lärare har ansvar för elevernas språkliga framsteg…(här några exempel: ”Få syn på språket”, ”Språkutvecklande arbetssätt”, ”Checklista”).

Att skriva kräver en mera aktiv bearbetning av kunskaper och begrepp. Det ställs då högre krav på förståelse och reflektion. Skrivandet kan därigenom både fördjupa och förstärka lärandet inom många olika ämnesområden.

 ”…att skriva ställer krav på förståelse och reflektion…”

Dock är det ganska vanligt att eleverna lämnas alltför mycket åt sig själva när de skall skriva. Det är inte lätt att på egen hand förstå hur olika typer av skrivuppgifter bäst kunde utföras. Många elever känner sig vilsna och saknar struktur när de försöker sig på att forma texter inom nya genrer. De behöver få vägledning, förebilder och mönster för sitt skrivande. Detta är något som Cirkelmodellen syftar till att bidra med. Längs hela skrivprocessen ges ett handfast stöd och en tydlig struktur för hur texter kan formas.

Cirkelmodellen-skrivllyft

Arbetsgången är att man stöttar eleverna metodiskt, steg för steg genom fyra faser. Arbetet går ut på att synliggöra hur olika typer av texter är uppbyggda och vilka särskilda språkliga uttryck de kan utnyttja. Genom hela processen ges ett konkret och nära stöd från lärare och klasskamrater. En av grundtankarna är att inlärning sker bäst i ett socialt sammanhang. Samtal kring innehåll, uttrycksform och språk sätts därför i fokus.

”…inlärning sker bäst i ett socialt sammanhang…”

I form av gemensamt arbete samlar man kunskap och erfarenheter. Tillsammans försöker man identifiera svåra ämnesspecifika ord och kommer överens om hur de kan definieras på ett lättbegripligt sätt.
Under lärarens ledning får eleverna sedan chans att upptäcka vad som utmärker den genre man för tillfället övar sig på. Det gör man genom att studera olika exempeltexter och försöker då uppmärksamma vilka språkliga drag som utmärker genren.
Ett nästa steg blir att man gemensamt arbetar med att forma en text som följer dessa mönster. Man skriver tillsammans. Eleverna föreslår innehållet och läraren leder formandet av texten.

Först därefter förväntas de flesta elever kunna klara sig själva. De har nu fått verktyg för att lyckas skriva en text som de sedan kan vara stolta över. Naturligtvis kan vissa barn här behöva fortsatt stöd för att nå framgångar. Det kan de antingen få genom pararbete med en kompis, eller via läraren.

”Vad barnet kan göra i samarbete idag
…kan det göra på egen hand i morgon”
                                                    ~ Lev Vygotsky ~

Cirkelmodellen har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla elevernas skrivande. Den kan framför allt lära oss bli bättre på att ge modeller för användningen av språket. Vi lärare måste tydligare synliggöra och demonstrera hur olika typer av texter kan byggas upp.

Eleverna behöver få insikter i olika texttypers syften och utmärkande struktur. De behöver förstå hur språket används i olika sammanhang. Detta sammantaget kan ge alla elever bättre förutsättningar att lyckas inte bara i sitt skrivande, utan också i sitt övriga lärande.

Anna Kaya har spelat in följande föreläsning om Cirkelmodellen. Hon ger där exempel på hur eleverna steg för steg lär sig att forma beskrivande faktatexter. På ett mycket bra och tydligt sätt förklarar hon hur du kan arbeta enligt denna metod med dina elever :

Hur arbetar du med elevernas skrivutveckling? Vilka arbetssätt tycker du varit framgångsrika?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *